ÓSMOKLASIŚCI

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych      w klasach I–VIII. 
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują  uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 
Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ODBĘDZIE SIĘ:
 
25 MAJA 2021 r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
26 MAJA 2021 r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
27 MAJA 2021 r.  – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut. 

 

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, przebiegu, wyników egzaminu ósmoklasisty oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 
OD ROKU 2021/2022 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W NOWEJ FORMULE 
więcej informacji na stronie: www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/